a kaszasattiladij.hu weboldallal kapcsolatban végzett adatkezeléseket illetően

A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Hajógyár utca 18386/5., nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán a 01-10-141338 cégjegyzékszámon, adószám: 29229158-4-41, a továbbiakban: Társaság/Szolgáltató) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a https://kaszasattiladij.hu URL alatt elérhető weboldallal összefüggésben végzett adatkezeléssel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel (a továbbiakban: Infotv.) összhangban.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik a Felhasználó által a Portállal kapcsolatban a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatainak kezelésére, továbbá mindazokra a személyes adatokra, amelyeket a Társaság a Portál online felületein vagy „cookie”-k alkalmazásával gyűjt.

    

I. Értelmező rendelkezések

A jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában:

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, felhasználás, lekérdezés, betekintés, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlése és megsemmisítése;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • Felhasználó: a Portált meglátogató, böngésző, az ott elérhető szolgáltatásokat igénybe vevő személy (érintett);
 • Portál: a Társaság által üzemeltetett weboldal (https://kaszasattiladijhu).

    

II. Általános rendelkezések az adatkezelést illetően 

A Társaság Portáljához bárki – személyes adatai megadása nélkül – hozzáférhet, a Portálon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat, a Portálon a Felhasználók tájékoztatást kaphatnak a Társaság tevékenységeire vonatkozóan. A Felhasználók által esetlegesen megadott adatokért a Felhasználók felelnek, azért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

A Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. A szolgáltató az adatkezelési tájékoztató módosítását a Portálon, erre vonatkozó tájékoztatás megjelenítésével teszi közzé. A Felhasználókat kérjük, hogy minden Portál látogatás esetén olvassák el figyelmesen az adatkezelési tájékoztatót.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Portálon folyamatosan elérhető. A Felhasználók a jelen adatkezelési tájékoztatót a Portálon megnyithatják, azt megtekinthetik, kinyomtathatják, lementhetik, azonban azon nem módosíthatnak, erre csak a Szolgáltató jogosult.

    

III. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja, módja, időtartama 

Az adatkezelés jogalapjai az alábbiak:

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: Létfontosságú érdek);

e) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: Közérdek);

f) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek).

A Portállal kapcsolatos adatkezelés:

Érintett Kezelt adat típusa Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés

időpontja

Portált meglátogató Felhasználó

Ország, használt böngésző, eszköz és operációs rendszer típusa és

verziószáma, nyelvi beállítások,

látogatás időpontja

Érintett felhasználó

Statisztika készítése

Portál fejlesztése

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az

adatkezelés az adatkezelő jogos

érdekeinek érvényesítéséhez

szükséges

Látogatástól számított 4 hónap
Portál látogatási statisztikai adatok Érintett felhasználó

Statisztika készítése

Portál fejlesztése

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az

adatkezelés az adatkezelő jogos

érdekeinek érvényesítéséhez

szükséges

Látogatástól számított 4 hónap

A Szolgáltató a Portálon cookie-kat és egyéb programokat alkalmaz annak érdekében, hogy a Portál Felhasználóinak igényeit anonim módon megismerje, és azok alapján a Portált továbbfejleszthesse.

A fenti adatkezelés a Szolgáltató üzleti jogos érdeke, mert ezáltal tudja Portálját továbbfejleszteni, biztonságosabbá tenni. A kezelt és gyűjtött adatok köre nem jelentős, a Szolgáltató ezeket csak anonimizáltan, statisztikák készítésére, elemzésre használja fel, viselkedés preferenciákat nem gyűjt, és automatizált döntéshozatal ezek alapján nem történik, személyre szabott ajánlatokat sem küld ez alapján a Szolgáltató a Felhasználóknak. Mindezekből eredően a Felhasználónak az alapvető jogait és szabadságait ez az adatkezelés nem érinti aránytalanul.

Google Analytics: 

A Google Analytics a Google LLC. („Google”) internetes elemző szolgáltatása, amely segít többet megtudni arról, hogy a látogatók milyen szokások szerint használják a Portált. A Google Analytics olyan információkat összegez a Portál használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein tárolja. Ezeket az – anonim formában kapott – információkat Szolgáltató jelentések készítéséhez és a Portál működésének javításához használja fel. A cookie-k anonim információkat gyűjtenek továbbá a következőkről is: a Portál látogatóinak száma, illetve azzal kapcsolatos adatok, hogy milyen oldalról érkeznek a látogatók a Portálra és azok mely oldalait tekintik meg. A Google Analytics cookiekról további információ itt található: http://www.google.com/policies/privacy/.

Ha a Felhasználók szeretnék kikapcsolni a Google Analytics nyomkövetését a Portál látogatása során, akkor azt az alábbi linken tehetik meg: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A Portálon való szavazáshoz kapcsolódó adatkezelés: 

A Portálra látogató Felhasználónak lehetősége van 2024.07.09.-2024.08.23. között a Portálon szavazni a Kaszás Attila-díj 2024. évi jelöltjeire (szavazatot leadó Felhasználó a továbbiakban: Szavazó Felhasználó).

A Portálon Szavazó Felhasználó ahhoz, hogy szavazhasson előbb regisztrálnia kell a Portálon. A regisztráció történhet név, e-mail cím és jelszó megadásával, vagy Facebook vagy Google autentikáción keresztül. A regisztráció során a következő adatok kerülnek kezelésre:

Érintett Kezelt adat típusa Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés

időpontja

Portálon Szavazó Felhasználó Név Szavazó Felhasználó A Kaszás Attila-díj 2024. évi jelöltjeire való szavazatok begyűjtése, és a szavazatok alapján a nyertesek kihirdetése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Felhasználó hozzájárulása

 

A szavazás leadásától a szavazás lezárásáig
E-mail cím Szavazó Felhasználó A Kaszás Attila-díj 2024. évi jelöltjeire való szavazatok begyűjtése, és a szavazatok alapján a nyertesek kihirdetése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Felhasználó hozzájárulása

 

A szavazás leadásától a szavazás lezárásáig
Jelszó Szavazó Felhasználó A Kaszás Attila-díj 2024. évi jelöltjeire való szavazatok begyűjtése, és a szavazatok alapján a nyertesek kihirdetése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Felhasználó hozzájárulása

 

A szavazás leadásától a szavazás lezárásáig
Facebook felhasználói azonosító

Meta Platforms, Inc.

(Facebook)

A Kaszás Attila-díj 2024. évi jelöltjeire való szavazatok begyűjtése, és a szavazatok alapján a nyertesek kihirdetése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Felhasználó hozzájárulása

 

A szavazás leadásától a szavazás lezárásáig
Google egyedi azonosító Google Inc. A Kaszás Attila-díj 2024. évi jelöltjeire való szavazatok begyűjtése, és a szavazatok alapján a nyertesek kihirdetése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Felhasználó hozzájárulása

 

A szavazás leadásától a szavazás lezárásáig

Az érintett adatszolgáltatásra nem köteles, azonban szavazat akkor adható le, amennyiben regisztrál és a regisztráció során megadja a fenti adatait. A Szavazó Felhasználó a szavazat leadása érdekében adja meg Adatkezelő részére a fenti adatokat, kifejezve egyúttal hozzájárulását a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez.

Mindazon esetekben, ahol az adatkezelés jogalapját az érintettek hozzájárulása képezi, az érintettek az adatkezeléshez történő hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják az Adatkezelő e-mail címére megküldött e-mail üzenetben, ahol kötelezően megadandó adatok: név és e-mail cím, annak érdekében, hogy az Adatkezelő azonosítani tudja, hogy melyik érintett adatait kell törölnie. A törlési kötelezettség az elektronikus és papír alapon tárolt adatokra egyaránt kiterjed.

A hozzájárulás visszavonása esetén Adatkezelő az érintett valamennyi, az Adatkezelő által a fentiek szerint kezelt adatát törli, ide nem értve azon adatokat, amelyek jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, ilyen esetekben Adatkezelő a GDPR 17. cikk (3) b) szerint jár el.

 

IV. Az adatkezelő és az adatfeldolgozók 

A III. pontban meghatározott adatok vonatkozásában az adatkezelő a Szolgáltató: 

Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1033 Budapest, Hajógyár utca 18386/5.
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-10-141338
Adószám: 29229158-4-41
E-mail cím: sajto@petofiugynokseg.hu

A Társaság részéről a Felhasználók adataihoz a Társaság munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataihoz való hozzáférési jogosultságok szigorú belső szabályzatban kerültek rögzítésre.

Az adatfeldolgozók 

A Felhasználó adatainak kezeléséhez, tárolásához, a Szolgáltató különböző vállalkozásokat vesz igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést köt. Az alábbi adatfeldolgozók végzik a Felhasználó adatainak feldolgozását:

Adatfeldolgozó neve és címe (székhelye) Adatfeldolgozás célja Adatfeldolgozással érintett adatok köre
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (1134 Budapest, Váci út 35., törzsszám: 598316; adószám: 15598316-2-41) Tárhelyszolgáltatás A III. pont szerinti adatok.
Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.; cégjegyzékszám: 01-09-381419; adószám: 25138205-2-43) Tárhelyszolgáltatás A III. pont szerinti adatok.
Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4., Írország) Google Analytics szolgáltatás
Bejelentkezés
A III. pont szerinti adatok
Meta Platforms Ireland Limited (Merrion Road Dublin 4 D04 X2K5 Írország) Bejelentkezés A III. pont szerinti adatok

Adattovábbítás címzettjei 

Szolgáltató a jelen adatkezelési tájékoztató szerint kezelt adatokat a GDPR rendelet értelmében vett harmadik személy részére nem továbbítja. A Szolgáltató jogosult és köteles azonban minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Az ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

A lehetséges címzettek köre:

 • az Adatkezelő működését, illetve a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását ellenőrző szervek (Kulturális és Innovációs Minisztérium, Magyar Kultúráért Alapítvány, Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek)
 • hatósági adatkérésre jogosult szervezetek (pl. rendőrség, ügyészség, NAV stb.)

Harmadik országba történő adattovábbítás

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató szerint kezelt adatokat a GDPR értelmében vett harmadik országba nem továbbítja.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: 

Szolgáltató a jelen Adatkezelési tájékoztató szerint kezelt adatok által sem automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást nem végez.

    

V. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek 

A Társaság tiszteletben tartja a Felhasználóknak a jogszabályban meghatározott jogait.

A Társaság a Portállal kapcsolatban rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az itt meghatározott jogalapok mentén, és kizárólag az itt meghatározott célokhoz kötötten használja fel. A Társaság a Felhasználók III. pontban meghatározott személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra használja.

A Társaság, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a GDPR, az Infotv. rendelkezéseinek, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályoknak és jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően kezeli, és azokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített, anonimizált formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

A Társaság bizonyos esetekben, így különösen hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, bírósági és egyéb hatósági határozatok alapján – kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik –, illetve a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé köteles tenni a Felhasználó elérhető adatait.

A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználók adatainak kezelése és feldolgozása a hatályos jogszabályokban meghatározott védelemben részesüljön.

    

VI. Személyes adatok védelme 

A Társaság eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy

 • biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket;
 • nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot;
 • védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra kerüléstől, illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek, amelyek védik a személyes adatokat.

A Társaság megteszi a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket a Felhasználó személyes adatai megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben – különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben.

Ennek megfelelően a Társaság egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

    

VII. Felhasználót megillető jogok  

1) Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján Felhasználó jogosult arra, hogy:

a) kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést,
b) kérje a személyes adatainak helyesbítését,
c) kérje a személyes adatainak törlését,
d) kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,
e) tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen,
f) meghatározott kivételektől eltekintve kérje, hogy az Adatkezelő mentesítse a kizárólag automatizált folyamatokkal meghozott döntések hatálya alól,
g) kérje az adathordozhatóságot,
h) tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotás elleni tiltakozást; illetve az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyéb jogokat),
i) visszavonja a hozzájárulását, illetve panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz,
j) bírósági jogorvoslattal éljen.

a) Hozzáférési jog

Felhasználó jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést.

Felhasználó jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól. Azonosítás céljából további információkat kérhet az adatkezelő a Felhasználótól, vagy ügyintézési költség címén indokolt díjat számíthat fel a további másolatokért.

b) A helyesbítéshez való jog

Felhasználó jogosult kérni az Adatkezelőtől, hogy a Felhasználóra vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse. Az adatkezelés céljától függően Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Felhasználó jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelőtől a személyes adatainak törlését, Adatkezelő pedig köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni ezeket a személyes adatokat. Ebben az esetben adatkezelő további szolgáltatásokat nem tud nyújtani Felhasználó részére. Az Adatkezelő a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
b. a felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c. a felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d. a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
e. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog (zárolási jog)

Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ebben az esetben az Adatkezelő megjelöli az érintett személyes adatokat, amelyeket csak bizonyos célokból kezelhet. Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

a. a felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b. az adatkezelés jogellenes, és a felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d. a felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a felhasználó jogos indokaival szemben.

Zárolási jog gyakorlása esetén a felhasználó személyes adatait az Adatkezelő továbbra is jogosult használni, amennyiben

a. az erre vonatkozó hozzájárulást az Adatkezelő megkapta a felhasználótól; vagy,
b. ha az érintett adat használata (megléte) bizonyos jog vagy jogos érdek bíróság előtti érvényesítése érdekében szükséges; vagy
c. ha az érintett adat használata (megléte) egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges.

e) A tiltakozáshoz való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelőnél személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve kérheti az adatkezelőtől, hogy a továbbiakban ne kezelje személyes adatait, ha az adatkezelés jogos érdeken alapul.

Ezen felül, ha Felhasználó személyes adatait jogos érdek alapján kezeli a Társaság, Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az vonatkozó személyes adatainak e célból történő kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f) Automatizált folyamatok végrehajtása

A felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő mentesítse a kizárólag automatizált folyamatokkal meghozott döntések hatálya alól, ha

a. az ilyen folyamatban meghozott döntés a felhasználóra nézve joghatással járna; vagy
b. a felhasználót hasonlóan jelentős mértékben érintené.

A jelen pont szerinti jog nem érvényesíthető, ha az automatizált döntéshozatal eredményeként meghozott döntés:

a. A felhasználóval kötendő szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges; vagy,
b. ha meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c. ha a felhasználó kifejezett hozzájárulásán

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatali mechanizmust.

g) Az adathordozhatósághoz való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (vagyis digitális formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy – amennyiben a továbbítás technikailag megoldható – kérje ezeknek az adatoknak továbbítását egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt a Társaság akadályozná. Az Adatkezelő akkor köteles az adatok továbbítására, ha:

a. az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b. az adatkezelés automatizált módon történik.

h) Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

i) A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha a Felhasználó személyes adatainak kezelése a hozzájárulása alapján történik, a Portál-fiókjának vagy mobileszközének beállításait megváltoztatva, vagy e-mailben indokolás nélkül bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ha Felhasználó visszavonja a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan Társaságnak adott hozzájárulását, akkor lehet, hogy egyáltalán nem, vagy csak részben tudja a Társaság biztosítani a kért szolgáltatásokat.

j) A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ha Felhasználó úgy gondolja, hogy a személyes adataival visszaéltek, díjmentesen, az általa választott formában az illetékes felügyeleti adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és panaszt nyújthat be, elsősorban a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

Magyarországon a Felhasználó nem köteles jogainak érvényesítését elsődlegesen az Adatkezelőnél megkísérelni, hanem közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat: H-1055, Magyarország, Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.:9.; telefon: +36-1 391-1400; telefax: +36-1 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; honlap: http://www.naih.hu).

2) Határidő

Az Adatkezelő a felhasználók joggyakorlásra irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

3) Azonosítás

Az Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások bizalmasságát szigorúan veszi, ezért kéri a felhasználókat, hogy az ilyen nyilvántartásokra vonatkozó kérésüket a regisztráció során használt e-mail címükről küldjék meg. Amennyiben a felhasználó más e-mail címet használ, az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy személyazonosságát egy további kérdéssorból álló azonosítási eljárás keretében ellenőrizze.

4) Díjazás

Az Adatkezelő a felhasználó személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban nem számít fel díjat, kivéve, ha az adatközlésre vagy hozzáférésre vonatkozó kérés alaptalan, fölöslegesen ismétlődő, aránytalan vagy túlzó, mely esetben az Adatkezelő az adatszolgáltatást vagy az adatokhoz való hozzáférést méltányos díj ellenében biztosítja.

Az Adatkezelő esetleges díjfizetési igényéről minden esetben előzetesen, a kérés feldolgozása előtt értesíti a felhasználót.

   

VIII. Kapcsolattartás 

Amennyiben a Felhasználó adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben gyakorolni kívánja a jogait, vagy panaszt kíván benyújtani, az alábbiakban megadott e-mail címre küldött levélben fordulhat. Ezen túlmenően az alább megadott címekre postázott levél formájában is felkeresheti a Társaságot.

E-mail.hu: sajto@petofiugynokseg.hu

Levelezési cím: 1033 Budapest, Hajógyár utca 18386/5.

 

IX. Egyéb rendelkezések 

Adatvédelmi incidens esetén a Társaság a jogszabályoknak megfelelően bejelenti a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást vezet ezekről; a jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatja róla.

Az adatkezelő az online felületeit, valamint az azokon közölt információkat rendszeresen ellenőrzi, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az információk frissek és valódiak legyenek. Ennek ellenére előfordulhat, hogy olyan információt talál az online felületeken, amelyek már nem aktuálisak. A Társaság az ilyen információkért anyagi felelősséget nem vállal.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2024. július 3. napjától hatályos.